Bienvenue sur mon blog

Moved to official website
1 avril, 2007, 17:17
Classé dans : Séminaire

ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ ศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการย้ายไปยังบ้านใหม่ คือ http://ceft.ath.cx/  ที่ใหม่นี้ กว้างขวางและมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น พวกเราหวังว่าจะพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต หากท่านมีคำติชมหรือแนะนำ อย่าลังเลที่จะแสดงความเห็นได้ในเว็บของศูนย์ฯ  

ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ 

คณะกรรมการ จากรัฐประหาร ๑๙ กันยาสู่ความเข้าใจใหม่ประชาธิปไตยไทย
14 mars, 2007, 14:04
Classé dans : Séminaire

           หลังจากที่ศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษาได้ทำการเปิดตัวโดยจัดการสัมมนาวิชาการครั้งแรก ในหัวข้อ “ตีความพุทธด้วย Ricoeur” ซึ่งคุณรชฏ (พี่ปอนด์) ได้มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางปรัชญาของ Paul Ricoeur และการปรับใช้กับศาสนาพุทธ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดีในครั้งนั้น นี่ถือเป็นโอกาสที่ ๒ ที่ทางศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษาตั้งใจจะสานต่องานสัมมนาวิชาการที่มีคุณภาพ โดยประสานงานและร่วมมือกับนักศึกษาไทยในระดับปริญญาเอกอีกครั้งหนึ่ง 

ในการสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๒ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคมนี้ เราได้รับเกียรติจากคุณพิมพาวดี พหลโยธิน นักศึกษาปริญญาเอกจาก Science Po ที่จะมาเสนอแนวคิดและการวิเคราะห์ทางการเมืองในหัวข้อ « Towards a Better Understanding of Thai Democracy: A Comparative Analysis of Different Theories »          

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖ เดือนของการทำรัฐประหาร โดยคณะปฏิรูปการปกครองฯ ศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษาจึงตั้งใจจะจัดการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ขึ้น โดยหวังว่าแนวคิดและทฤษฎีการเมืองที่ผู้บรรยายจะนำเสนอนั้น จะสามารถเป็นเครื่องมือให้เราทำความเข้าใจกับการเมืองไทยร่วมสมัย โดยเฉพาะเหตุการณ์รัฐประหารวันวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ อันนำมาซึ่งรัฐบาลรักษาการณ์และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน  ทั้งนี้ คุณพิมพาวดี จะใช้ระเบียบวิธีและทฤษฎีในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

 - National Identity and the nation as an imagined community – Benedict ANDERSON, Thongchai WINICHAKUL 

- The Bureaucratic State – Fred RIGGS 

 - « Social/Indigenous models » such as the « paternalistic dictator »,  »patron-clientelism » and « hierarchical social interaction » – Clark NEHER 

- Factions and Personality-based politics as characterized by the 1980s and 1990s - Jim OCKEY 

 - The Vicious Political Cycle – Likhit DHIRAVEGIN 

- The Network Monarchy - Duncan McCARGO 

การสัมมนาจะจัดขึ้น เวลา ๑๓-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษา วัดไทยธรรมปทีป เมืองมัวซี ครามาแยล 77550

ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนการสัมมนา ซึ่งจัดไว้โดยศูนย์ ผู้ต้องการร่วมรับประทานอาหาร กรุณาลงชื่อใน commentaire
โทร 01 64 88 94 55ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐
9 janvier, 2007, 23:41
Classé dans : Séminaire

คณะทำงานเพื่อจัดตั้งศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการของศูนย์ครั้งแรกในเสาร์ที่ 20 มกราคมนี้ เวลา 14.00-16.00

เรื่อง ตี “ความ” พุทธ ด้วย Ricoeur

โดย รชฎ สาตราวุธ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยปารีส 4
ซอร์บอนน์

จัดขึ้นที่วัดไทยธรรมปทีป เมืองมัวซี ครามาแยล 77550
โทร 01 64 88 94 55

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจมาร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นในบรรยากาศแบบวิชาการแต่เป็นกันเอง ทั้งนี้ ภายหลังการเสวนาจะจัดให้มีการพูดคุยระดมสมองเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในนามของศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษาต่อไปด้วยครับ

 

สำหรับหัวข้อการเสวนาและสัมมนาที่ได้วางแผนเอาไว้สำหรับครั้งถัดๆ ไป ได้แก่

ครั้งที่ ๒   เรื่อง  « กระบวนการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย »

ครั้งที่ ๓   วิจารณ์วรรณกรรมแปลเรื่อง « รุกสยามในนามของพระเจ้า »

ครั้งที่ ๔   เรื่อง « อาจารย์ปรีดีกับกฎหมายมหาชนไทย »

 

ขอบคุณครับ

————————————–บทคัดย่อสำหรับ ตี “ความ” พุทธด้วยริเกอร์
9 janvier, 2007, 23:05
Classé dans : Séminaire

                                  ตี ความ พุทธด้วยริเกอร์ 

                                  โดย นายรชฎ  สาสตราวุธ 

นักศึกษาสาขาปรัชญา  มหาวิทยาลัยปารีส ๔ ซอร์บอน 

             ความพยายามในการมองพุทธศาสนาด้วยมุมมองของปรัชญาตะวันตกดูจะมิใช่ของใหม่อีกต่อไปในโลกปัจจุบัน ดังเช่นในสังคมไทย ได้มีความพยายามเปรียบเทียบแนวคิดของซาร์ตร์กับพุทธศาสนา อันแสดงให้เห็นว่ามิติทางภูมิปัญญามิอาจถูกขวางกั้นด้วยข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์กายภาพ 

อย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากระบบการอธิบายโลก ตลอดจนจุดหมายปลายทางของระบบความคิดทั้งสองกระแสนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอธิบาย “ธรรมชาติ” ของปรัชญาตะวันตก อันรวมไปถึงคริสตศาสนาและพุทธศาสนาเสียก่อนจึงสามารถกำหนดพื้นที่ที่ริเกอร์และพุทธศาสนาสามารถมีบทสนทนาระหว่างกันได้ 

เราจะพบว่าปรัชญาพยายามตอบคำถามเรื่องความจริงของโลกที่ต้องสามารถอธิบายและเข้าถึงได้ด้วยเหตุผล ในขณะที่ศาสนาสายเอกเทวนิยมพยายามอธิบายที่มาแห่งโลกด้วยผู้สร้างที่อยู่เหนือขึ้นไปจากโลกนี้หรือพระเจ้า ส่วนพุทธศาสนามองเห็นเหตุและปัจจัยในกระแสที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งในโลกหรือปฏิจจสมุปบาท ความแตกต่างข้างต้นทำให้ข้อเสนอทางปรัชญามีลักษณะที่แตกต่างกันด้วย 

ปรัชญาของริเกอร์วางอยู่บนฐานการเข้าใจ “ความจริง” ในคัมภีร์ไบเบิ้ลที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ทันที ความจริงดังกล่าวมีลักษณะเป็น “รหัส” ที่พระเจ้าเผยแสดงต่อมนุษย์ ดังนั้น การตีความจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าใจวัจนะแห่งความจริงของพระเจ้า ในขณะที่พุทธศาสนามิได้ให้ความสำคัญกับรหัสของพระเจ้า จึงทำให้การเข้าใจคัมภีร์อย่างพระไตรปิฎกต้องมาพร้อมกับการปฏิบัติธรรม แต่ทั้งนี้ ข้อถกเถียงของพระพุทธศาสนาซึ่ฃวางตนอยู่บนการปฏิบัติก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าใจคัมภีร์ด้วย ดังข้อถกเถียงเรื่องการสังคยนาพระไตรปิฎกที่เกิดขึ้นแล้วในประวัติพุทธศาสนา ตลอดจนข้อถกเถียงเรื่องธรรมะที่มีต่อพุทธศาสนามหายาน ดังนั้น ประเด็นเรื่องการตีความจึงเป็นเรื่องที่มิอาจจะละเลยได้ และริเกอร์ในฐานะที่เป็นนักปรัชญาสายการตีความจะมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร ยังเป็นคำถามที่สามารถมีคำตอบได้หลายมิติต่อไป

    ————————

ขอเชิญผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการเสวนาครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ศกนี้ ฝากชื่อหรือจำนวนผู้ที่จะมาเข้าร่วมทาง commentaire ครับ

นอกจากนี้ ทางศูนย์ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เวลาและสถานที่จัดการเสวนาครับ

ขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษา
10 janvier, 2007, 0:04
Classé dans : Articles

          ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บล็อกของศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษา คณะจัดตั้งศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษาสร้างบล็อกนี้ขึ้นมาใช้ชั่วคราวก่อนที่จะพัฒนาและสร้างเว็บไซต์ที่เป็นทางการขนานไปกับการเตรียมก่อตั้งศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษา อย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้

ศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษาเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์และความตั้งใจของนักเรียนไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจากหลากหลายสาขาแต่มีความเห็นตรงกันว่า จำเป็นจะต้องมีสถานที่ที่เป็นรูปธรรมสำหรับเก็บรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ผลงานค้นคว้าวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักเรียนไทยในฝรั่งเศส รวมทั้งความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสังคมไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส ที่ได้จัดทำขึ้นในประเทศฝรั่งเศส

โดยคณะได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และงบประมาณจากวัดไทยธรรมปทีป ซึ่งจะได้ใช้สถานที่จัดตั้งห้องสมุดและหอจดหมายเหตุสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ต่อไปด้วย

นอกจากนี้ พวกเรายังต้องการผลักดันให้ศูนย์เป็นพื้นที่ของการพบปะ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียน นักวิชาการและผู้สนใจทั้งไทยและฝรั่งเศส ซึ่งมีความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่เปิดและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้สนใจทุกท่าน พวกเราจะจัดให้มีการเสวนาและสัมมนาเป็นประจำ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี ปรัชญา ศาสนา การเมือง กฎหมายและอื่นๆ ซึ่งเน้นเนื้อหาไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดตั้งศูนย์ไทย-ฝรั่งเศสศึกษา

 


Les Anciens de l'ENI Zaghou... |
La solution comptable |
Nos folles aventures à Québec |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Pucelina, mise à nue intégr...
| KIDIKOUA
| Un nouveau départ